Polityka prywatności

Szanowni Państwo, nasza firma - Zakład Produkcji Urządzeń Grzejnych IZOTERMA przykłada dużą wagę do ochrony prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Państwa dane ze starannością i z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.
Z niniejszego dokumentu dowiecie się Państwo w jaki sposób wykorzystujemy posiadane informacje będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Znajdziecie tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Wam w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez nas.
Niniejsza Polityka Ochrony Danych może ulegać zmianom, zatem prosimy regularnie odwiedzać naszą stronę internetową

I. Państwa dane osobowe i sposób ich wykorzystywania

W tej sekcji znajdziecie Państwo informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie wykorzystania oraz okresie przechowywania danych przez firmę.

1.Świadczenie usług
Świadczenie usług przez firmę obejmuje następujące działania po stronie firmy: zarządzanie danymi, czynności administracyjne związane z zawarciem i realizacją umowy, rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie, pobieranie opłat, ewentualne dochodzenie wierzytelności, w tym dokonywanie oceny Państwa wiarygodności płatniczej, kontrolę jakości usług, prowadzenie spisu klientów, oferowania Państwu produktów i usług bezpośrednio.

2.Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem naszych usług lub dostarczaniem produktów?
Dane kontaktowe
Informacje o koncie klienta
Dane telefoniczne
Dane internetowe
Dane pozyskane w punkcie sprzedaży
Dane zebrane w związku z odwiedzaniem stron i aplikacji internetowych
Dane dotyczące poczty elektronicznej

3.Jak długo przechowujemy Państwa dane?
Państwa dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania.
Po upływie okresów przechowywania Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

4.Czy udostępniamy Państwa dane?
Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać Państwa dane zaufanym podmiotom trzecim, także tym spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. biurom rachunkowym, dostawcom usług, agentom, agencjom marketingowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, drukarniom, instytucjom płatniczym, przedsiębiorcom, z którymi firma zawarła umowy o współpracy. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Państwa dane biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.
W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

5.Cel przetwarzania danych osobowych:
zawarcie i wykonanie umowy (np. Państwa dane kontaktowe, których podanie jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy, dane telefoniczne, dane internetowe);
wyrażona zgoda (np. Państwa dane kontaktowe przetwarzane w celu oceny Państwa wiarygodności płatniczej, prowadzenia spisu klientów, przesyłania komunikacji marketingowej na adres e-mail lub kontaktów telefonicznych w celach marketingowych);
wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na firmie (np. Państwa dane internetowe lub dane telefoniczne przetwarzane w celu dostarczenia wykazu świadczonych usług, rozpatrywania reklamacji);
prawnie uzasadnione interesy firmy (np. informacje o koncie klienta oraz dane kontaktowe przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, naliczania opłat lub dane internetowe oraz dane telefoniczne przetwarzane w celu wykonywania umowy).

6.Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7.Jak długo przechowujemy Państwa dane?
Jeśli nie otrzymamy odmiennych dyspozycji, usuwamy profil klienta po wygaśnięciu umowy.

8.Możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia danych osobowych, w tym danych objętych tajemnicą handlową, na żądanie uprawnionych służb i organów, a także sądom i prokuratorowi. Dane te mogą zostać udostępnione bez Państwa wiedzy oraz zgody, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W takich przypadkach firma zawsze weryfikuje legalność żądania służb i organów dotyczących udostępnienia danych.

II. Kontrola nad danymi
Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych przysługuje Państwu:

1.prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:
przetwarzanie danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego;
przetwarzanie danych kontaktowych. tj. adresu e-mail w celu przesyłania przez firmę rachunków;
przetwarzanie danych kontaktowych tj. adresu e-mail lub numeru telefonu w celu przesyłania zawiadomień lub potwierdzeń dotyczących zmiany warunków umowy w formie elektronicznej;
włączenie danych kontaktowych do spisu klientów;
możecie Państwo wyrazić albo cofnąć zgodę w punkcie sprzedaży, przez telefon, za pośrednictwem korespondencji e-mail lub listownej

2.prawo do wniesienia:
uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów firmy, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją;
prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu,
prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych, jeśli Państwa dane znajdujące się w posiadaniu firmy są niedokładne lub niekompletne;
prawo do usunięcia danych, jeśli Państwa dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a firma nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Państwa zgody albo realizacji obowiązku prawnego;
prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam w formacie do odczytu;
prawo ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
jeśli są zastrzeżenia co do prawidłowości danych;
jeśli uważacie Państwo, że nie powinniśmy przetwarzać danych, ale jednocześnie nie chcecie, abyśmy je usunęli;
jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Państwo potrzebujecie ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
jeśli wyraziliście sprzeciw wobec przetwarzania danych, a obowiązkiem firmy jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.
Ze swoich uprawnień możecie Państwo skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie.
Firma w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Państwu informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Państwa żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.
W celu realizacji Państwa żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Państwa tożsamości, aby Państwa dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.
Jeżeli Państwa żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, firma może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

III. Przydatne dane kontaktowe
Administratorem danych osobowych jest: Zakład produkcji Urządzeń Grzejnych Zbigniew Bereżański, Ul. Odrzańska 14, 55-002 Łany.
Organ nadzoru ochrony danych osobowych: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
IV. Aktualizacje informacji
Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.
W związku z potrzebami, jakie mogę wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jesteśmy do zmiany informacji.
Nowa wersja informacji publikowana będzie na stronie internetowej.

ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ GRZEJNYCH Sp. z o.o.
55-002 Łany k. Wrocławia
ul. Odrzańska 14
Tel.+48 71-318-58-95
Tel.+48 71-318-58-96
e-mail: izoterma@izoterma.com.pl
Polityka prywatności
wykonanie: kotonski.pl