Regulamin

Regulamin ZPUG IZOTERMA

 1. Informacja o firmie
  1. Zakład Produkcji Urządzeń Grzejnych IZOTERMA z siedzibą w Łanach ul. Odrzańska 14, 55-002 Kamieniec Wrocławski, zwany dalej Sprzedawcą.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Sprzedawca umożliwia podmiotom (dalej: "Użytkownik"):
   1. składanie Zamówień dotyczących towarów i usług i zawierania umów sprzedaży towarów i świadczenia usług na odległość,
   2. uzyskanie informacji o towarach i usługach.
 3. Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Sprzedawca.
  2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
   1. realizacji umowy
   2. za zgodą Użytkownika w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sprzedawcę.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera a) i b) RODO;
  4. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy ZPUG IZOTERMA odpowiedzialni za realizację transakcji. W związku z realizacją umowy, dane osobowe mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
  6. Użytkownik posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Użytkownika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. W celu realizacji tego uprawnienia możne skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem: izoterma@izoterma.com.pl. Sprzedawca stosuje techniczne i organizacyjne środki ochrony przed manipulacją, utratą, zniszczeniem, dostępem osób nieuprawnionych oraz nieuzasadnionym ujawnieniem danych osobowych, którymi administruje.
  7. Dane osobowe są podawane dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwa prawidłowa realizacja zamówień.
  8. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla ich celów marketingowych
 4. Podatkowa Dokumentacja Zakupów
  1. Na wszystkie zakupione towary wystawiane są paragony fiskalne i/lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis Kupującego nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury.
  2. Zgodnie przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej wysłanej na adres e-mail podany w trakcie zamówienia. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment, w którym faktura dostarczona została do środka komunikacji elektronicznej Kupującego w taki sposób, że Kupujący mógł zapoznać się z jego treścią.
 5. Zamówienia i Rezerwacje
  1. Wszelkie informacje dotyczące towarów widniejące na stronie internetowej www.izoterma.com.pl, w tym w szczególności ceny, opisy towarów, katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie kierowane przez Sprzedawcę do odbiorców i potencjalnych Kupujących nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji. Cena i opis towaru mają charakter wiążący dopiero od momentu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
  2. Złożenie Zamówienia wymaga podania następujących prawidłowych danych: imienia i nazwiska lub nazwy firmy, dokładnego adresu zamieszkania lub siedziby, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, numeru NIP (dotyczy tylko podmiotów nabywających towary w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i służy do prawidłowego wystawienia faktury VAT).
  3. Użytkownik może wprowadzać zmiany w Zamówieniu poprzez:
   1. kontakt telefoniczny: +48 71318 58 95,
   2. pocztą elektroniczną na adres: izoterma@izoterma.com.pl.
  4. Sprzedawca dołoży wszelkich starań by towary prezentowane na stronie pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi. W przypadku braku wszystkich lub części towarów objętych Zamówieniem, Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o niedostępności jednego albo większej liczby towarów lub o konieczności przedłużonego czasu oczekiwania na realizację Zamówienia z prośbą o dyspozycję dotyczącą ich realizacji. W przypadku niedostępności towaru albo braku woli dalszej realizacji Zamówienia Użytkownik otrzyma niezwłocznie zwrot wszystkich uiszczonych przez siebie środków.
  5. Zamówienia po potwierdzeniu ich przyjęcia do realizacji realizowane są w kolejności ich składania.
 6. Czas realizacji zamówienia
  1. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas potrzebny do skompletowania zamówionego towaru i przygotowania go do wysyłki powiększony o czas dostawy. Czas ten jest każdorazowo ustalany przez handlowca w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji. Standardowo nie przekracza on 15 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty ceny sprzedaży zamówionego towaru na rachunku bankowym Sprzedawcy, bądź od potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji w przypadku wyboru płatności za pobraniem.
 7. Dostawa
  1. Towar zamówiony dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika.
  2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera lub z poczty należy sprawdzić, czy opakowanie przesyłki nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan kartonu (wgniecenia) i taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
  3. W przypadku wysyłki poza granice kraju koszt wysyłki jest każdorazowo określany indywidualnie dla każdego Zamówienia w zależności od kraju docelowego, wagi i wielkości przesyłki. Nie jest możliwa wysyłka za granicę za pobraniem.
 8. Sposoby płatności
  1. Po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia płatności na rzecz Sprzedawcy. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową stanowiącą cenę zakupu towarów powiększoną o koszty dostawy oraz koszty innych świadczeń nabytych wraz z towarem.
  2. Płatność za zamówiony towar może być dokonywana przez Kupującego:
   1. W formie przedpłaty - przed wydaniem towaru Kupującemu
   2. W momencie odbioru towaru:
    • za pobraniem - gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
    • gotówką - w przypadku odbioru towaru przez Kupującego własnym staraniem i na własny koszt z siedziby Firmy.
  1. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  2. Sprzedawca może ustalić z Kupującym inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w Zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedawcę jako przyjęte do realizacji.
 1. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Prawo odstąpienia od zawartej umowy przysługuje Kupującym będącym Konsumentami dokonującym zakupu w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  2. Prawo odstąpienia od zawartej umowy przysługuje także Kupującym będącym Przedsiębiorcami-Konsumentami, dokonującymi zakupu w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Przez Przedsiębiorcę - Konsumenta rozumie się osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  3. Konsument albo Przedsiębiorca-Konsument może odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę - Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  4. Konsument albo Przedsiębiorca-Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (np. pismo wysłane pocztą, pocztą elektroniczną na adres: izoterma@izoterma.com.pl). Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  5. W razie skorzystania przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę-Konsumenta z możliwości odstąpienia od umowy droga elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi albo Przedsiębiorcy-Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu na trwałym nośniku, np.: pocztą elektroniczną.
  6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
  7. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta albo Przedsiębiorcy-Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta albo Przedsiębiorcy-Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta albo Przedsiębiorcy-Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument albo Przedsiębiorca-Konsument w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument albo Przedsiębiorca-Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument albo Przedsiębiorca-Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta albo Przedsiębiorcy-Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta albo Przedsiębiorcy-Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  8. Konsument albo Przedsiębiorca-Konsument ma obowiązek odesłać lub przekazać zwracaną rzecz na adres widniejący na dowodzie zakupu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Przesłanie wraz ze zwracanym towarem dowodu zakupu przyśpieszy znacząco czas procesowania zwrotu.
  9. Konsument albo Przedsiębiorca-Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy. Sprzedawca informuje, że w przypadku zwrotu rzeczy, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, koszty zwrotu szacowane są maksymalnie na kwotę 1.000,00 zł brutto.
  10. Zwracany towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Konsument albo Przedsiębiorca-Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  11. Prawo odstąpienia od zawartej umowy nie przysługuje Konsumentowi albo Przedsiębiorcy-Konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 - 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.u. 2014, poz. 827), a w szczególności w odniesieniu do umowy:
   1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta albo Przedsiębiorcy-Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użyci;
   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   6. zawartej w drodze aukcji publicznej.
  12. Odsyłany towar zaleca się należycie zabezpieczyć tak by nie uległ uszkodzeniu w transporcie. Większość produktów posiada elementy ochronne takie jak folie w miejscach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmowania ich przez okres 14 dni od doręczenia sprzętu.
 2. Rękojmia
  1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towarów bez wad. W odniesieniu do Kupujących będących Konsumentami odpowiada za wady towarów na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego (rękojmia za wady).
  2. Transport reklamowanego towaru odbywa się na koszt i zlecenie Sprzedawcy za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany na koszt Sprzedawcy.
  3. Reklamowany towar należy przesłać na adres : ZPUG IZOTERMA, ul. Odrzańska 14, 55-002 Łany.
  4. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru.
  5. Kupujący powinien do reklamowanego towaru dołączyć w szczególności szczegółowy opis występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada występuje, kiedy wada została stwierdzona, czego Kupujący domaga się od Sprzedawcy i na jakiej podstawie (rękojmia/gwarancja) oraz podać swoje dane kontaktowe.
  6. Reklamowany towar powinien w miarę możliwości być zapakowany w sposób gwarantujący odpowiednią ochronę podczas transportu.
  7. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie go przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument jest zobowiązany udostępnić towar Sprzedawcy w miejscu, w którym towar się znajduje.
  8. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu rękojmi w terminie 14 dni. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sprzedawcy przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.
  9. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej w uzgodnionym terminie, Sprzedawca wzywa Kupującego na piśmie do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu, Sprzedawca jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki w miejscowości jego przechowywania za każdy 1 m2 zajętej przez towar powierzchni magazynowej. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni przechowywania towaru.
  10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi. Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, Sprzedawca odpowiada jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem 1 roku od dnia wydania rzeczy używanej.
  11. W przypadku Kupującego, który nie jest Konsumentem odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej jest wyłączona (art. 558 Kodeksu cywilnego). Wyłączenie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej dotyczy także Przedsiębiorcy-Konsumenta tj. osoby fizycznej zawierającej umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  12. ZPUG IZOTERMA nie stosuje polityki towarów zastępczych.
 3. Gwarancja
  1. Sprzedawca udziela gwarancji na określony czas, indywidualny, zgodnie z warunkami określonymi na karcie gwarancyjnej.
  2. Do towaru reklamowanego w ramach gwarancji - w przypadku jej udzielenia - należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży lub oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem. W przypadku ich braku Sprzedawca rozpatruje reklamację, o ile zostanie potwierdzona sprzedaż towaru.
  3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 4. Postanowienia końcowe
  1. Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu w przypadku:
   1. zmian organizacyjnych lub prawnych Sprzedawcy;
   2. zmiany obowiązujących przepisów prawa.
  2. Zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Sprzedawcy w postaci informacji o wprowadzonych zmianach oraz ujednoliconego tekstu Regulaminu.
  3. Do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia Zamówienia.
  4. Każdorazowo do dokonania zakupów w ZPUG IZOTERMA konieczne jest zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu i jego akceptacja.
  5. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną Użytkownik może wypowiedzieć w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub pisemnie.
  6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa.
  7. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 1 lutego 2021 roku.

ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ GRZEJNYCH Sp. z o.o.
55-002 Łany k. Wrocławia
ul. Odrzańska 14
Tel.+48 71-318-58-95
Tel.+48 71-318-58-96
e-mail: izoterma@izoterma.com.pl
Polityka prywatności
wykonanie: kotonski.pl