Promiennik podczerwieni
IR IZOTERMA


Promiennik podczerwieni


PROMIENNIK KOMPLETNY. GOTOWY DO PRACY. ZAWIESZASZ GO, WTYCZKĘ WKŁADASZ DO GNIAZDKA - I JUŻ !!!


ZASTOSOWANIE W KOŚCIOŁACH
Promiennik IR IZOTERMA polecamy stosować tylko do szczególnych miejsc, pomieszczeń, gdzie wyjątkowo zimna podłoga wydziela przenikliwy chłód i wymaga ogrzewania: zakrystia, kaplica, stanowisko organisty, chórzystów, miejsce przewodniczenia, a także pomieszczeń zaplecza np. toaleta. Chodzi o to, aby ogrzać podłogę, na której osoba stoi lub siedzi aby wyposażenie np. ławki nie zasła­niały promieniowania cieplnego padającego na podłogę. Nie polecamy stoso­wania promienników tam gdzie, ze względu na duże zagęszczenie osób lub ławek, nie ma możliwości, aby promieniowanie cieplne dotarło do nóg ogrze­wanych osób, gdyż promieniowanie cieplne będzie ogrzewało - przegrzewało głowę, ramiona.
Promienniki IR IZOTERMA zamontowane w w/w pomieszczeniach zapewniają komfort cieplny - natychmiastowe ciepło. Ogrzewają podłogę oraz daną strefę wolną od przeszkód np. ławek. W dużych pomieszczeniach, np. zakrystii promiennikiem IR IZOTERMA za­wie­szo­nym na ścianie można ogrzewać wydzie­loną strefę przeby­wa­jących tam osób lub całe pomieszczenie.

Promiennik podczerwieni

IR IZOTERMA
element grzejny ceramiczny koloru białegoPromiennik podczerwieni

IR IZOTERMA
element grzejny ceramiczny koloru czarnego


PRZEZNACZENIE
Pomieszczenia mieszkalne, biurowe, socjalne, produkcyjne, gastronomiczne, sale wykładowe, sklepy, kantorki, boksy stałej pracy np. kasjerskie, bary, restauracje, ogródki kawiarniane, wiaty - montowane bezpośrednio na ścianie a także w obiektach prze­mysło­wych, handlowych, hodowlanych.

ZALETY
 • nowa technologia - najwyższa skuteczność i energooszczędność
 • natychmiastowe ciepło w danym czasie i miejscu
 • prosty montaż, system można rozbudowywać etapami
 • ogrzewanie wydzielonych stanowisk pracy oraz ciągów komunikacyjnych
 • nie zabierają miejsca w pomieszczeniu, wkomponowane w otoczenie
 • bezobsługowe, energooszczędne, wandaloodporne
 • włączanie do pracy indywidualnie lub sekcyjnie
 • 3 lata gwarancji

 

Promiennik podczerwieni


Wykonania promienników IR IZOTERMA

Typ
Moc
W
Długość
L - mm
Masa
kg
Pobór prądu
A
Wymagane zabezpieczenie
A
Ogrzewana powierzchnia
m2
Koszt zużycia
energii
na godzinę*
IR1 1 x 650 255 1,3 2,8 6 4,0 43 gr
IR2 2 x 650
= 1300
505 2,2 5,7 10 7,0 86 gr
IR3 3 x 650
= 1950
765 3,2 8,5 16 11,0 1,3 zł

Po włączeniu promiennika temp. maksymalna osiągana po 10 minutach
* przyjęto 1 kWh = 62 grosze brutto


Promiennik podczerwieni IR IZOTERMA to grzejnik wydzielający wysoko emisyjne ciepło z elementu ceramicznego, zawieszony na ścianie ogrzewa wybraną powierzchnię podłogi i osoby znajdujące się w tej przestrzeni.

Jest zaprojektowany, aby delikatnie ogrzewać ludzi zarówno w zadaszonych pomieszczeniach wewnętrznych jak i zewnętrznych przy wykorzystaniu pro­mieniowania podczerwonego. Ten rodzaj promieniowania zawiera się w cał­kowicie nieszkodliwej części widma elektromagnetycznego i nie zawiera promieniowania ultrafioletowego (UV). Promieniowanie podczerwone emito­wane jest przez gorącą powierzchnię promienników ceramicznych i ogrzewa ciało bezpośrednio, bez ogrzewania powietrza pomiędzy nimi.
Ceramiczne elementy grzejne natychmiast po włączeniu rozgrzewają się, maksymalną temperaturę pracy osiągają w czasie krótszym niż 10 minut. Ponieważ cała energia jest emitowana w zakresie promieniowania podczerwieni (niewidzialnego, długofalowego λmax > 4μm co odpowiada T < 725 K) nie ma zauważalnej łuny z grzejnika.


Promiennik podczerwieni

Rys. 1. Schemat montażu grzejnika - wymiary graniczne

INSTALACJA
Przed przystąpieniem do instalacji promiennika na ścianie, należy określić miejsce jego montażu biorąc pod uwagę przestrzeń lub powierzchnię podłogi, która ma być ogrzewana. Wybór miejsca zamocowania winien uwzględniać wymiary oraz kąt - jak pokazano na rys. 1. W tym celu na ścianie należy wytrasować i wywiercić poziomo dwa otwory ø8 pod kołki rozporowe, w podziałce t = 60 mm.


POZYCJA MONTAŻU
Grzejnik winien znajdować się w położeniu, które umożliwi jego prawidłowe i efektywne wykorzystanie takie, które zapewni, że nikt przypadkiem nie dotknie gorących części. Do urządzenia załączona jest tabliczka z napisem „UWAGA, NIE DOTYKAĆ - GORĄCE”, którą należy przykleić lub zamocować na kołki rozporowe obok promiennika, w miejscu, gdzie będzie dobrze widoczna.
Zalecana wysokość zamontowania promiennika od podłogi winna wynosić od 2,3m do 2,5m z kątem nachylenia od pionu 60° (rys. 1). Promienniki nie mogą być instalowane na wysokości mniejszej niż 2,3 m.
Należy zwrócić uwagę na wszelkie tymczasowe lub okazjonalne podwyższenia, takie jak sceny lub podesty i w takim przypadku wysokość zamontowania grzejnika powinna być odpowiednio dostosowana.
Promiennik należy mocno i w sposób trwały przymocować do ściany.
Przewód zasilający winien wisieć skierowany w dół. Należy zachować odpowiedni odstęp między prze­wo­dem zasilającym a grzejnikiem, który zabezpieczy przewód przed upaleniem lub uszkodzeniem. Przewód zasilający LGS 3 x 1,5 mm2 o długości L = 1,5 mb.
Promiennik rozgrzewa się podczas pracy do bardzo wysokich temperatur (w szczególności powierzchnia ceramiczna). Niewolno dotykać urządzenia, kiedy jest włączone. Po wyłączeniu promiennik pozostanie gorący przez pewien czas, w związku z tym urządzenia nie powinno się dotykać w ciągu minimum 30 minut po jego wyłączeniu. Nigdy nie należy używać grzejnika do rozpalania ognia. Promienniki należy zawieszać wzdłuż ściany, w szeregu lub dwuszeregu na jednej ścianie lub według potrzeby na dwóch przeciwległych ścianach.

ZASTOSOWANIE ZEWNĘTRZNE
Urządzenie jest zabezpieczone przed wnikaniem wody (stopień ochrony IP41), jednak zaleca się, aby urządzenie było zamontowane w zadaszonym miejscu, aby zapewnić maksymalną ochronę i trwałość przed deszczem, wiatrem, mrozem, zanieczyszczeniem wodą, solą, itd.
Dach, zadaszenie musi mieć charakter trwały, musi być zachowany minimalny prześwit 0,3 m pomiędzy dachem a dowolną częścią grzejnika, dach winien mieć odpowiedni rozmiar - co najmniej 2 m od ściany pionowej, do której zamocowany jest grzejnik. Grzejnik IR IZOTERMA nie może pracować blisko materiałów łatwopalnych, na które padałoby promieniowanie (konstrukcje drewniane, PCV, okładziny, strop).

INFORMACJE ELEKTRYCZNE
Zasilanie elektryczne urządzenia powinno być wykonane przez podłączenie do obwodu, który jest chroniony bezpiecznikiem lub wyłącznikiem nadprądowym odpowiednim do mocy elekt­rycznej promien­nika. Wyłącznik promiennika powinien być łatwo dostępny w pomieszczeniu. Urządzenie musi być podłączone do gniazdka z uziemieniem wykonanym przez elektryka z uprawnieniami.

PRZEGLĄDY, CZYSZCZENIE, KONSERWACJA
Grzejnik jest bezobsługowy, nie wymaga przeglądów, aby zacho­wać jego wygląd powinien co jakiś czas być czyszczony miękką, suchą szmatką. Nie należy stosować szorstkich gąbek czy ściereczek, nie stosować środków czyszczących ani urządzeń, takich jak myjki wysoko­ciś­nie­niowe, czyszczenie parą, etc.
Czyszczenie można przeprowadzić wyłącznie wtedy, gdy urządzenie jest zimne i odłączone od sieci.
Każda osoba, która będzie przystępowała do czyszczenia grzejnika winna być odpowiednio przeszkolona i posiadać niniejsze informacje w celu przeprowadzenia operacji bezpiecznie.

GWARANCJA
Producent udziela gwarancji na wady materiałowe lub wady wykonania, przez okres trzech lat od daty zakupu. W mało prawdopodobnym przypadku awarii urządzenia w ciągu tego czasu, urządzenie należy zwrócić do dostawcy w celu naprawy lub wymiany. Gwarancja jest nieważna, jeśli montaż grzejnika jest niezgodny ze wskazówkami podanymi w instrukcji montażu.

Inne promienniki podczerwieni

 1. Listwowe promienniki podczerwieni
 2. Kamienne promienniki podczerwieni
 3. Wysokotemperaturowe promienniki podczerwieni
 4. Promienniki podczerwieni do suszenia wydruków

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych wyrobów. Strona internetowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ GRZEJNYCH Sp. z o.o.
55-002 Łany k. Wrocławia
ul. Odrzańska 14
Tel.+48 71-318-58-95
Tel.+48 71-318-58-96
e-mail: izoterma@izoterma.com.pl
Polityka prywatności
wykonanie: kotonski.pl